Sunday, March 25, 2012

ABSDF ေျမာက္ပုိင္း၌ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္မ်ား၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဖမ္းဆီးအေရးယူမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ABSDF ဥကၠဌေဟာင္း ေဒါက္တာႏုိင္ေအာင္၏ ရွင္းလင္းခ်က္
လတ္တေလာကာလအတြင္း ၁၉၉၁ ခုႏွစ္၊ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္မ်ား၌ မကဒတ ေျမာက္ပုိင္း၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဖမ္းဆီး အေရးယူမႈမ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ေျပာဆုိေရးသားမႈမ်ားကုိ ၾကားသိေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။

မိမိအေနျဖင့္ လက္ရိွကာလတြင္
`မကဒတ´အတြက္ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူတေယာက္ မဟုတ္ေသာ္လည္း ထိုအခ်ိန္ကာလအတြင္း တာ၀န္ရွိခဲ့သူ တဦးအေနျဖင့္ ကာယကံရွင္မ်ားႏွင့္ စိတ္၀င္စားသူမ်ား သိရိွ နားလည္ေစရန္အတြက္ အခ်က္အလက္မွန္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပ အပ္ပါသည္။

မိမိအေနျဖင့္ စိတ္၀င္စားသူအားလံုး နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ မိမိ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ ျဖတ္သန္းခဲ့ရေသာ အျဖစ္မွန္မ်ားကို မျခြင္းမခ်န္ တင္ျပျခင္းသာျဖစ္၍ မည္သူ တစ္ဦးတေယာက္၊ တသင္းတဖြဲ႕ကိုမွ် နစ္နာေစာ္ကားလိုေသာ စိတ္ဆႏၵမရိွပါ ေၾကာင္း
ရိုးသားစြာျဖင့္ ကနဦး ေမတၱာရပ္ခံ တင္ျပလိုပါသည္။

၎အခ်ိန္၌ ရွိေနေသာ မကဒတ၏ ေနာက္ခံအေျခအေန

(က) `မကဒတ´ ဗဟုိႏွင့္ စခန္းမ်ားအေျခအေန
`မကဒတ´ တြင္ ျဖတ္သန္းလာသူမ်ား အားလံုး `မကဒတ´အား မည္သုိ႕ တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကသည္ကုိ အားလံုး ႀကံဳဖူးခဲ့ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ နယ္ေျမ အသီးသီးမွ ေရာက္ရွိလာေသာ ရွစ္ေလးလံုး သပိတ္ တုိက္ပဲြ၀င္ေက်ာင္းသား၊ လူငယ္၊ လူႀကီးအေပါင္းျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားတြင္ စခန္းမ်ားကုိ တည္ေထာင္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤသုိ႕ နယ္ေျမအလုိက္ စုစည္းထားေသာ စခန္းမ်ားကုိ အေျခခံ၍ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ တပ္ေပါင္းစု (NDF) ၏ ကမကထျပဳမႈျဖင့္ မကဒတကုိ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္
ႏုိ၀င္ဘာလ (၁)ရက္ေန႕တြင္ ဖဲြ႕စည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ကုိထြန္းေအာင္ေက်ာ္မွာ ပထမဆံုးဥကၠဌအျဖစ္ အေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရပါသည္။

၈၈ ေက်ာင္းသား လႈပ္ရွားမႈအတြင္း တည္ရွိခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသားအုပ္စု အသီးသီး၏ အျမင္၊ အစြဲႏွင့္ ေဒသေနာက္ခံ မတူညီမႈမ်ားအေပၚတြင္ ျဖစ္တည္ခဲ႔ၾကေသာ ပဋိပကၡတခ်ိဳ႕ကို `မကဒတ´ ဗဟုိေကာ္မတီအတြင္း ေျဖရွင္း မႏိုင္ျဖစ္ခဲ့သျဖင့္ တုိေတာင္းလွေသာ သက္တမ္းအတြင္း အေရးေပၚ ညီလာခံတရပ္ကို ေခၚယူက်င္းပကာ ဗဟိုေကာ္မတီကို ျပန္လည္ဖဲြ႕စည္းခဲ့ၾကရပါသည္။ စခန္းအမ်ားစုမွာ ကုိယ္ထူကုိယ္ထ ရပ္တည္ေနျခင္း၊ ဗဟုိအေပၚတြင္ ယံုၾကည္ေလးစားမႈမရွိျခင္း
တုိ႕ေၾကာင့္ ပထမအႀကိမ္ညီလာခံသက္တမ္း ဗဟုိေကာ္မတီမွာ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ မရွိလွပါ။ ဤကာလအတြင္း ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ဟူ၍ စတင္ ဖဲြ႕စည္းခဲ့သလုိ ေက်ာင္းသား အေျမာက္အမ်ား ျမန္မာျပည္သုိ႕ျပန္ျခင္း၊ ထုိင္းႏုိင္ငံအတြင္းသုိ႕ ၀င္ေရာက္
သြားျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။

ထိုအခ်ိန္ကာလတြင္ ကုိမုိးသီးဇြန္သည္လည္း လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမသုိ႕ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီး တပ္ရင္း၊ စခန္း၊ အကဲြအၿပဲမ်ားလည္း အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင္႔ စတင္ေပၚေပါက္ခဲ့ပါသည္။
`မကဒတ´ ကုိ တဆင့္ပုိမုိ က်စ္လစ္ ခုိင္မာေစေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ညီလာခံကုိ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ မင္းသမီးစခန္း၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ထိုညီလာခံတြင္ ကုိမုိးသီးဇြန္က ဥကၠဌ၊ မိမိက ဒု-ဥကၠဌ(စီမံ)၊ ကုိေက်ာ္ေက်ာ္က အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး အျဖစ္ တာ၀န္ေပးအပ္ခံခဲ့ရပါသည္။ ယခင္ ပထမအႀကိမ္ညီလာခံသက္တမ္း ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္အမ်ားစုမွာ ျပန္လည္ ေရြးခ်ယ္
မခံရေတာ့ပါ။ တစ္ခ်ဳိ႕ ဘန္ေကာက္သို. ေရာက္ရိွသြားႀကသလုိ၊ တခ်ဳိ႕လည္း မိခင္စခန္းမ်ားသုိ႕ ျပန္လည္ေရာက္ရွိသြားခဲ့ႀကပါသည္။ ဤကာလအတြင္း ဗဟုိႏွင့္စခန္း မ်ား၏ အာဏာခဲြေ၀မႈ၊ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္အတြင္း ဗဟုိဦးစီးအမိန္႕ ရရွိႏုိင္ရန္
ႀကိဳးပမ္းတည္ေဆာက္ေနရေသာကာလျဖစ္ၿပီး စခန္းမ်ားအေနျဖင့္ ဗဟုိေကာ္မတီကို ႏုိင္ငံေရးအရ တစံုတရာ အသိအမွတ္ျပဳလာေသာ ကာလလည္းျဖစ္ပါသည္။

၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြ၊ ဘုရားသံုးဆူ၊ မယ္သေ၀ါထုိးစစ္ႏွင့္ န၀တ မွ ကမ္းလွမ္းလာေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာ ကာလျဖစ္ၿပီး၊ `မကဒတ´ရဲေဘာ္မ်ားအေနျဖင့္လည္း မဟာမိတ္မ်ားႏွင့္ပူးတဲြ၍ ေရွ.တန္းစစ္ေျမျပင္ ျမန္မာျပည္ ႏိုင္ငံေရးဇတ္ခံုႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ စင္ျမင့္မ်ားတြင္ ေပၚလြင္ထင္ရွားစြာ လႈပ္ရွားႏုိင္ခဲ့ေသာ ကာလလည္းျဖစ္ပါသည္။

တခ်ိန္တည္းမွာပင္ `မကဒတ´အတြင္းတြင္လည္း အေတြးအေခၚ တုိက္ပဲြသ႑န္ျဖင့္ ပံုေဖၚလာေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈ တုိက္ပဲြမ်ားလည္း ထင္ရွားလာခဲ့ပါသည္။ မကဒတ ဗဟုိေကာ္မတီ ဌာနခ်ဳပ္ကုိ “ယာယီေတာ္လွန္ေကာ္မတီ” ဟူေသာဂုိဏ္းကဲြ အုပ္စုမွ လက္နက္ႏွင့္ ၀ုိင္းခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳးအထိ ေပၚေပါက္ခဲ့ရပါသည္။ ဤညီလာခံ သက္တမ္းကာလအတြင္း မိမိမွ
၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြကာလ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ မဲ႐ံုမ်ားအား စစ္ေရးအရ မတုိက္ခုိက္ရဟု ေျပာဆိုခဲ့ သည့္အေပၚမိမိအား ေစ့စပ္ ေၾကေအးေရး အေတြးအေခၚရွိသူဟု အုပ္စုဖြဲ႕ စြပ္စြဲ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ပါသည္။ မိမိအေနျဖင့္ ဗဟုိေကာ္မတီ အကဲြအၿပဲ မျဖစ္ေစလုိ၍ တာ၀န္မွ ႏႈတ္ထြက္ေပးခဲ့ၿပီး မိခင္တပ္ရင္း အေျချပဳရာ ဘုရားသုံးဆူ စခန္းသုိ႕ ျပန္ခဲ့ပါသည္။

(ခ) မကဒတ တတိယအႀကိမ္ ညီလာခံတြင္ တုိင္းရင္းသား မဟာမိတ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား န၀တစစ္အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည့္အေျခအေန၊ NLD ေရြးေကာက္ပြဲ ႏုိင္သြားသည့္အေျခအေန၊ စစ္အစိုးရက ကရင္ နယ္ေျမတခုတည္းသုိ႕ ထုိးစစ္ႀကီးမ်ား အႀကီးအက်ယ္ ဆင္ႏြဲေနေသာ အေျခအေနေအာက္တြင္၊ တတိယအႀကိမ္ညီလာခံကုိ က်င္းပခဲ့ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

တခ်ိန္တည္းမွာပင္ `မကဒတ´ဗဟုိေကာ္မတီအတြင္း၌ ေစ့စပ္ ေၾကေအးေရး အေတြးအေခၚသမားမ်ား
လႊမ္းမုိးေနသည္ ဟူေသာ စြပ္စဲြ တုိက္ခုိက္မႈျဖင့္ ယာယီ ေတာ္လွန္ေကာ္မတီ ဆိုသည္႔ ဗဟုိေကာ္မတီအား ဆန္႔ က်င္သည့္ စင္ျပိဳင္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားလည္း ရွိေနသကဲ့သုိ႕ ၎ေကာ္မတီမွ မကဒတ ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္ကုိ လက္နက္ႏွင့္ ၀ုိင္းခဲ့သည့္ ကိစၥကိုလည္း ညီလာခံတြင္ ေျဖရွင္းအေရးယူရန္ က်န္စခန္းမ်ားမွ ေတာင္းဆိုထားသည့္ အေျခအေနမ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။

ဤယာယီ ေတာ္လွန္ေကာ္မတီကုိ တပ္ရင္း ၂၀၈ တပ္ရင္းမွဴး ကုိမ်ဳိးသန္႕ႏွင့္ ကုိေဇာ္ထြန္း (၂ ေယာက္စလံုး ေပ်ာက္ဆံုး) တို႔က ဦးေဆာင္ခဲ့ပါသည္။
သံလြင္စခန္းတြင္ စတင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ မကဒတ တတိယ အႀကိမ္ညီလာခံ၏ (၁၆၊ ၈၊ ၁၉၉၁) တတိယေျမာက္ေန႔ (ေန႔လည္ပိုင္း) အစည္းအေ၀းတြင္ တပ္ရင္း(၂၀၈) ယာယီ ေတာ္လွန္ေကာ္မတီ၏ အယူခံလြာကိစၥကို စတင္ေဆြးေႏြးရာ တပ္ရင္းမွဴး ကိုမ်ိဳးသန္.က ယာယီ ေတာ္လွန္ေကာ္မတီ၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ ဥကၠဌျဖစ္သူ ကိုမိုးသီးဇြန္ ကိုယ္တိုင္
ပါ၀င္ပတ္သက္မွဳ ရိွခဲ့ေႀကာင္း၊ ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုသြား ခဲ့ပါသည္။

ဤအေျခအေနမ်ားေအာက္တြင္ က်င္းပခဲ့ရေသာ ထိုညီလာခံ၌ မိမိအေနျဖင့္ တပ္ရင္း(၁၀၁)မွ သာမန္ ညီလာခံ ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦးအေနျဖင့္သာ တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဖမ္းဆီး ထိမ္းသိမ္းခံခဲ့ရသည့္ ကိုေန၀င္းေအာင္ (သံလြင္စခန္းကိုယ္စားလွယ္)ႏွင့္ ကိုစိုးလင္း (ေျမာက္ပိုင္း ေကာ္မတီ ကိုယ္စားလွယ္) တို႔လည္း ယင္းညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ႀကပါသည္။ မကဒတ၏ ဖြဲ.စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ညီလာခံတြင္ အသစ္ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမာက္ခံရသည့္ ဗဟိုေကာ္မတီသစ္မွ က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆိုၿပီး တရား၀င္ အာဏာ လြဲေျပာင္းရယူသည့္ အခ်ိန္အထိ ယခင္ ဗဟို ေကာ္မတီေဟာင္းတြင္ တာ၀န္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အျပည့္အ၀ ရိွပါသည္၊
ေျမာက္ပုိင္းကိစၥႏွင့္ တတိယ အႀကိမ္ညီလာခံ ( ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔ မွ ေအာက္တိုဘာလ ၂၅ရက္ေန႔
၁၉၉၁ခုနွစ္) သံလြင္ စခန္းညီလာခံအတြင္း တင္းမာမွဳမ်ားေ ပၚေပါက္ေနစဥ္ တရက္၌ ဥကၠဌ ကိုမိုးသီးဇြန္က ေျမာက္ပိုင္းဗဟို၌ ရန္သူသူလွ်ိဳမ်ားကို ေဖၚထုတ္ ဖမ္းဆီး ရမိထားေၾကာင္း၊ ထိုသူမ်ားထဲတြင္ ဗဟို ေကာ္မတီ၀င္မ်ားလည္း ပါ၀င္သည္ဟု ေၾကးနန္းရရိွေၾကာင္း
ညီလာခံ ခန္းမအတြင္း၌ ထုတ္ေဖၚ ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ ကိုမိုးသီးဇြန္၏ ထိုေျပာဆုိခ်က္အေပၚ ေျမာက္ပိုင္း ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ကိုစိုးလင္း အပါအ၀င္ ကိုယ္စားလွယ္တခ်ိဳ႕က အျပင္းအထန္ ကန္.ကြက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္၊ ညီလာခံအတြင္း တင္းမာမူမ်ားလည္း ပိုမို ႀကီးထြားလာခဲ့ပါသည္။
မကဒတ၏ ဖြဲ.စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ညီလာခံတြင္ အသစ္ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမာက္ခံရသည္. ဗဟိုေကာ္မတီသစ္မွ က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆိုၿပီး တရား၀င္ အာဏာ လြဲေျပာင္းရယူသည့္ အခ်ိန္အထိ ယခင္ ဗဟိုေကာ္မတီေဟာင္းတြင္ တာ၀န္ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္ အျပည့္အ၀ ရိွပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ေျမာက္ပိုင္းဗဟို၏ ထိုေၾကးနန္းအေပၚ ကိုမိုးသီးဇြန္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ ဗဟိုေကာ္မတီေဟာင္း
အေနျဖင့္ မည္ကဲ့သို. ျပန္လည္ ညြန္ၾကားခဲ့ေၾကာင္းကို ထိုအခ်ိန္က သာမန္ ညီလာခံ ကိုယ္စားလွယ္ တဦးသာျဖစ္သည့္ မိမိအေနျဖင့္ အတိအက် မသိရိွခဲ့ပါ။ ထိုကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကိုမိုးသီးဇြန္က ေျမာက္ပိုင္း ဗဟိုကို ေၾကးနန္း တေစာင္ ျပန္ၾကားခဲ့သည္ဟုသာ
မိမိအေနျဖင့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပန္လည္ ၾကားသိခဲ့ရပါသည္။

စက္တင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ.စည္းပံု ေရးဆြဲေရး အဖြဲ႕၊ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ ေရးဆြဲေရး အဖြဲ.ႏွင့္ စစ္ေရး လမ္းစဥ္ ေရးဆြဲေရး အဖြဲ႕ဆိုသည့္ အလုပ္အဖြဲ႕ (၃)ဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းေပးၿပီး ညီလာခံကို ေခတၱ ရပ္နားခဲ့ပါသည္။ လံုျခံဳေရး အေျခအေနအရ (၁၃)ရက္ေန႔တြင္ မဟာမိတ္ ေကအင္န္ယူႏွင့္ ညီလာခံ ေကာင္မရွင္တို႕၏ ညိွနႈိ္င္းမႈျဖင္႔ မာနာပေလာကို စတင္ေျပာင္းေရြ႔ခဲ့ျပီး (၁၆)ရက္တြင္
မာနာပေလာ၌ ညီလာခံကို ဆက္လက္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။
မာနာပေလာတြင္လည္း  ညီလာခံအတြင္း၌ တင္းမာမွုမ်ား ဆက္လက္ ေပၚေပါက္ခဲ့သျဖင့္ ညီလာခံကို မၾကာခဏ ရပ္နားလိုက္ ျပန္စလိုက္ျဖင့္ စခန္းသြားခဲ့ရပါသည္။ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ပြဲျပဳလုပ္မည့္ စက္တဘၤာ(၂၈) ရက္ေန႔တြင္ ကိုမိုးသီးဇြန္တို႕ဘက္က အမ်ားစု၏ လ်ိဳ.၀ွက္ ဆႏၵမဲျဖင့္ ေရြးခ်ယ္မည့္ အစီအစဥ္ကို လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း ျငင္းဆိုခဲ့ရာမွ အေျခအေန အတင္းမာဆံုးကို
ေရာက္ရိွခဲ့ရၿပီး ညီလာခံကို တဖန္ ရပ္နားခဲ့ရျပန္ပါသည္။ ေကအင္န္ယူ အပါအ၀င္ ဒီေအဘီ တပ္ေပါင္းစု ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ၾကား၀င္ေပးမွဳျဖင့္ စခန္းအသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္ တဦးစီ ပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႕က ၫိွႏွဳိင္းမွဳမ်ား ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။

ညီလာခံကို ေအာက္တုိဘာလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္ က်င္းပၿပီး ၃ ရက္အၾကာ ေအာက္တိုဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ေျမာက္ပုိင္းမွ စပိုင္ဟု စြပ္စြဲ ဖမ္းဆီးခံရၿပီး ထြက္ေျပး လြတ္ေျမာက္လာသူ ၃ ဦးနွင္႔ ျပဳလုပ္ေသာ နဝတ၏ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲကို ၾကားသိရပါသည္။ မကဒတ (ေျမာက္ပိုင္း)တြင္ စပိုင္ဟု စြပ္စြဲၿပီး ဖမ္းဆီးထားသူ (၄၀)ေက်ာ္ရိွေၾကာင္း၊ ဥကၠဌ ထြန္းေအာင္ေက်ာ္
အပါအ၀င္ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ (၅)ဦး ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ ရက္ရက္စက္စက္ ႏွိပ္စက္ စစ္ေဆးခံရတဲ့အတြက္ ယခုအခါ (၅)ဦး ခန္႔ ေသဆုံးသြားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ထြက္ေျပးလာသူ (၃)ဦးက ေျပာဆိုခဲ့သည္ကို စစ္အစိုးရ ေရဒီယိုမွ တဆင့္ ညီလာခံ ကိုယ္စားလွယ္တခ်ိဳ႕ ၾကားသိ ခဲ့ရပါသည္။
မဟာမိတ္မ်ားမွလည္း မိမိတို႔၏ အေျခအေနကို ညွိနႈိင္းေပးရင္း လက္ပမ္းၾကလာၿပီး သံလြင္စခန္းတြင္ ျပန္လည္ ျပဳလုပ္ၾကရန္ ေျပာသျဖင္႔ ေအာက္တိုဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ မိမိတို႔ ေက်ာင္းသားစခန္း၌ ဆက္လက္ က်င္းပခဲ႔ဲၾကပါသည္။ `မကဒတ´တတိယအႀကိမ္ ညီလာခံႀကီး အေနျဖင့္ ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းရင္းႏွင့္အကဲြအၿပဲ ျဖစ္သည္အထိ ေရာက္ရွိသြားေသာေၾကာင့္ ေျမာက္ပုိင္းကိစၥကိုအေလးအနက္ မေဆြးေႏြးႏုိင္ခဲ႔ပါ။ ေဆြးေႏြးရန္လည္း ထိုအခ်ိန္က တာ၀န္ရိွသူမ်ား အေနျဖင့္ ညီလာခံသို. တင္ျပခဲ့ျခင္း မရွိပါ။


မိမိတုိ႕ အေနျဖင့္ ညီလာခံ ဆက္လက္ က်င္းပၿပီး ဗဟိုေကာ္မတီသစ္ကို ဒီမုိကေရစီ နည္းက် ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္မည္ဟု ဆံုးျဖတ္ေနခ်ိန္တြင္ ကုိမုိးသီးဇြန္တုိ႕ ဦးေဆာင္ေသာ အဖဲြ႕က ညီလာခံကုိ လံုး၀ မတက္ေရာက္ေတာ့ပါ။ ဘုရားသုံးဆူ စခန္းမွ ခဲြထြက္သြားေသာ အဖဲြ႕မ်ား၊ ယာယီ ေတာ္လွန္ေကာ္မတီ အဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ ပထမအႀကိမ္ ညီလာခံ သက္တမ္းမွ ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္ေဟာင္းတခ်ိဳ႕ ကိုမိုးသီးဇြန္ဘက္သို. လိုက္ပါသြားၾကၿပီး ၎တုိ႕ဖာသာ သီးသန္႔ ညီလာခံတခုကို စင္ၿပိဳင္ က်င္းပျပဳ လုပ္ခဲ့ပါသည္။
မိမိတုိ႔ကလည္း က်န္ရွိေနေသာ ညီလာခံ ကုိယ္စားလွယ္ အမ်ားစုႏွင့္ ညီလာခံကုိ ဆက္လက္ က်င္းပၿပီး တတိယအႀကိမ္ ညီလာခံ သက္တမ္း ဗဟုိေကာ္မတီကုိ ဖဲြ႕စည္းခဲ႔ၾကပါသည္။ ေအာက္တိုဘာ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ညီလာခံ ၿပီးဆံုးခဲ႔ပါ သည္။

ဤဗဟုိေကာ္မတီကုိ`မကဒတ´ေျမာက္ပုိင္းမွ ေထာက္ခံခဲ့ၿပီး ဖဲြ႕စည္းမွဳထဲတြင္ ပါ၀င္လာခဲ့ပါသည္။ ညီလာခံ ၿပီးလွ်င္ၿပီးခ်င္း `န၀တ´ထုိးစစ္မ်ားေၾကာင့္ မာနယ္ပေလာ တစ္၀ုိက္ရွိ စခန္းမ်ား ထုိင္းဖက္ကမ္းသုိ႔  ေရႊ႕ေျပာင္းေနရၿပီး၊ ယေန႕ DKBAဟု ျဖစ္လာမည့္ ျပႆနာအစကုိ မဟာမိတ္မ်ားႏွင့္ ၀ုိင္း၀န္း ကူညီ ေျဖရွင္းေနခ်ိန္မွာပင္ မိမိတုိ႕ ဗဟုိေကာ္မတီမွ ေျမာက္ပိုင္း ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ေက်ာ္ေက်ာ္(ကခ်င္)ကုိ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီလတြင္ `မကဒတ´ေျမာက္ပုိင္းသုိ႔ ျပန္လည္ ေစလႊတ္လုိက္ပါသည္။ ၎ႏွင့္အတူ မိမိတုိ႕ထံသုိ႕ စစ္ေဆး ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား အျမန္ဆံုး ေပးပုိ႔ပါရန္ႏွင့္ မိမိတို႔ ဗဟိုေကာ္မတီ၏ ဗဟုိ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မပါဘဲ မည္သည့္ အေရးယူမႈကိုမွ် မလုပ္ရန္၊ ဗဟုိနွင့္ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ကုိ တုိက္႐ုိက္ ထူေထာင္ရန္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ေပးလုိက္ပါသည္။

၁၉၉၂ ခုနွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၉ ရက္ေန႔ထုတ္ The Nation သတင္းစာတြင္ မကဒတ ေျမာက္ပုိင္း၌
စပုိင္မ်ားကုိ သတ္ျဖတ္ အေရးယူလုိက္သည္ဆိုေသာ ကိစၥပါလာေၾကာင္း မိမိတို႔ ဘန္ေကာက္႐ံုးမွ ေပးပို႔သည့္ ေၾကးနန္း မိမိတုိ႕ေတာတြင္း ဌာနခ်ဳပ္သုိ႕ ေရာက္ရွိလာခ်ိန္မွာ ဤကိစၥကုိ မိမိတို႔ သိရွိရျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁
ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင္႔ ဘန္ေကာက္ နိုင္ငံျခားေရးရံုးမွ ေၾကျငာခ်က္ တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ မိမိတို႔လည္း ေျမာက္ပိုင္းသို႔ မဟာမိတ္ KIO ထံမွတဆင့္ ေၾကးနန္းျဖင္႔ ထပ္မံေမးျမန္းၿပီး မတ္လ (၁၇)ရက္ေန႔တြင္ ေၾကျငာခ်က္ တစ္ေစာင္ ထပ္မံ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ မိမိတို႔ ေတာင္ပိုင္း ဗဟုိအေနနွင္႔ ဤသို႔ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္လိုက္ျခင္းကို လံုးဝ မသိရွိရေၾကာင္း၊ ဆက္သြယ္မႈမွာလည္း
အလွမ္းေဝးေၾကာင္းနွင့္ ဤကိစၥကို ေျဖရွင္းရာ၌လည္း နိုင္ငံတကာမွ ဝိုင္းဝန္း ကူညီေျဖရွင္း ေပးၾကပါရန္ ေတာင္းခံ ရွင္းလင္းခဲ႔ပါသည္။

၎ေနာက္တြင္ ေျမာက္ပုိင္းမွ ၎တုိ႔ ေဖၚထုတ္ေတြ.ရိွခ်က္မ်ားအရ ေတာင္ပုိင္းတြင္လည္း ရန္သူ႔လူမ်ား စိမ့္၀င္ေနေၾကာင္း၊`မကဒတ´ကုိ ၿဖိဳခဲြရန္အတြက္ စီမံခ်က္ျဖင့္ လႈပ္ရွားေနေၾကာင္း၊ ဗဟုိေကာ္မတီ တခုလံုးအား ယံုၾကည္ရန္ ခက္ခဲေနျခင္းေၾကာင့္ ၎တုိ႔၏ ထုတ္ေဖာ္ရရွိမႈမ်ားကို မေပးပုိ႔ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ၎တုိ႔ ေျမာက္ပုိင္း၌ စစ္ေဆး ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ မကဒတ ေျမာက္ပုိင္း ကုိယ္စားလွယ္ ကုိစုိးလင္းကုိ ထိန္းသိမ္းထားရန္ တၿပိဳင္နက္တည္း အေၾကာင္းၾကားခဲ့သျဖင့္ ထိန္းသိမ္းေပးခဲ့သည္။
ေျမာက္ပုိင္း၏ ဤအေရးယူမႈမ်ားေၾကာင့္ `မကဒတ´ အေပၚ ျပည္တြင္း ျပည္ပမွ ႐ုိက္ခတ္ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း၊ ေျမာက္ပုိင္းမွ လက္ခံႏုိင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးကုိ မိမိတုိ႕ဗဟိုမွ ေစလႊတ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုကာလအတြင္း မည္သည့္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈကုိမွ လံုး၀ (လံုး၀) ထပ္မံ မလုပ္ရန္ အေၾကာင္းျပန္ခဲ့ပါသည္။

မိမိတို႔ ဗဟုိေကာ္မတီအေနျဖင္႔ ေျမာက္ပိုင္း၌ ဖမ္းထားသူမ်ားမွာ ရန္သူ႔စပိုင္ ဟုတ္၊မဟုတ္ အေသအခ်ာ
မသိရေသးေသာ္လည္း မကဒတ အကြဲအျပဲနွင္႔ ရန္သူ႔ သူလွ်ဳိလုပ္ရပ္ဟု ဆက္စပ္ထားေသာေၾကာင္႔ အလြန္ သတိၾကီးစြာျဖင့္ ကိုင္တြယ္ခဲ့ရပါသည္။ မိမိအေနျဖင္႔လည္း ေစ့စပ္ ေၾကေအးေရးသမားဟု တခ်ိန္လံုး စြပ္စဲြ တိုက္ခိုက္ခံေနရသျဖင့္ ပုိမုိ သတိထားရပါသည္။ ဗဟုိ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ အဖမ္းခံေနရသူမ်ားသည္ မည္သူပင္ျဖစ္ေစ ေသဒဏ္ေပးျခင္းမ်ဳိး
မလုပ္သင့္ေၾကာင္း၊ ရန္သူ႔သူလွ်ဳိ ျဖစ္သည္ ျဖစ္ေစ၊ မျဖစ္သည္ ျဖစ္ေစ၊ `မကဒတ´အတြင္းတြင္ ေနထုိင္ရန္ ခက္ခဲသြားၿပီျဖစ္သျဖင့္ လံုၿခံဳစြာ အိမ္ျပန္ႏုိင္ေရးအတြက္ စီစဥ္ရန္ႏွင့္ ေျမာက္ပုိင္းသုိ႕သြားေရာက္ရန္ မိမိအား တာ၀န္ေပးခဲ့ပါသည္။

တုိက္တုိက္ဆုိင္ဆုိင္ပင္ မိမိတုိ႕`မကဒတ´အား စိတ္ဓါတ္ထက္သန္စြာ ကူညီေနသည့္ USB မွ ဦးစုိင္းထြန္းက ေျမာက္ပိုင္းတြင္ သူ႔တူမျဖစ္သူတစ္ဦး (ယခု ၾသစေၾတးလ်တြင္ေရာက္ရွိေနေသာ နန္းေအာင္ေထြးၾကည္)ပါ အဖမ္းခံေနရေၾကာင္း၊ သူ႔အေနျဖင့္ အာမခံျဖင့္ ေခၚထုတ္လုိေၾကာင္း၊ ကုန္က်မႈမ်ားအတြက္ တာ၀န္ယူေပးမည္ဟု ေျပာၾကား ကမ္းလွမ္းလာေသာေၾကာင့္
မိမိအေနျဖင့္ သူႏွင့္အတူ ေျမာက္ပိုင္းသို႔သြားေရာက္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ပါသည္။

ဤကာလမတုိင္မီ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာၾကက္ေျခနီေကာ္မတီ၊အျပင္ သံ႐ံုးတခ်ဳိ႕ႏွင့္ပါ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ ၿပီး စစ္သံု႕ပမ္း(သုိ႕မဟုတ္) အျခား သင့္ေတာ္ရာ ပံုစံတခုျဖင့္ လက္ခံၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္လည္ ပုိ႔ေဆာင္ ေပးႏုိင္ေရးအတြက္ ေမးျမန္း အကူအညီေတာင္းခံခဲ့ေသာ္လည္း အိမ္ရွင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ သေဘာဆႏၵ မပါဘဲ မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ စစ္သံု႔ပန္းမ်ား မဟုတ္၍
ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ခက္ခဲေၾကာင္း တံု႕ျပန္ခဲ့ၾကပါသည္။

 နိုင္ငံတကာအေနျဖင့္ တရုတ္ျပည္ကို ျဖတ္၍ ၾကားဝင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ မျဖစ္နိုင္ေၾကာင္း သိရိွခဲ့ရၿပီးေနာက္ မကဒတ အေနျဖင္႔သာ တာဝန္ခံ ေျဖရွင္းရေတာ့မည္ဟူေသာ အသိျဖင့္ မိမိသည္ ဦးစုိင္းထြန္း၊
ဗုိလ္မွဴႀကီး စုိင္းလိတ္ (SSPP ဥကၠဌေဟာင္း-က်ဆံုး) တုိ႔ႏွင့္အတူ တ႐ုတ္ျပည္သုိ႕ သြားေရာက္ခဲ့ရာ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၉ရက္ေန႔တြင္ ပါေဂ်ာင္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ႔ပါသည္။

ကခ်င္ ပါေဂ်ာင္ေဒသ၌ ေျမာက္ပုိင္းကိစၥကုိ ေျဖရွင္းျခင္း

KIO ႏွင့္ `မကဒတ´(မပ)ရွိရာေဒသသုိ႕ ဦးစုိင္းထြန္းႏွင့္အတူ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁၉ ရက္ေန႔က ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။ မိမိအေနျဖင့္ `မကဒတ´(ေျမာက္ပုိင္း) ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ တပ္မွဴးမ်ား (ေရွ႕တန္းေရာက္ေနေသာ ကုိမ်ဳိး၀င္းႏွင့္ တပ္မွဴး အခ်ဳိ႕မပါ)ႏွင့္ ေတာက္ေလွ်ာက္ ေဆြးေႏြးရင္း ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ခဲ့ရပါသည္။


မကဒတ ေျမာက္ပိုင္း၌ ေသဒဏ္ေပး အေရးယူမႈေၾကာင့္ `မကဒတ´(ဗဟုိ) အေပၚသုိ႕ သက္ေရာက္လာသည့္ အဖဲြ႕တြင္းႏွင့္ ျပည္တြင္း ျပည္ပမွ ႐ုိက္ခတ္ သက္ေရာက္မႈမ်ား၊ ေတာင္ပုိင္း ဗဟုိေကာ္မတီ၏ အေျခအေနႏွင့္ တည္ေဆာက္မႈမ်ား၊အခက္အခဲမ်ားကုိ နားလည္ လက္ခံလာေအာင္ ခက္ခက္ခဲခဲ ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးျပခဲ့ရပါသည္။ ေျမာက္ပုိင္းမွလည္း မိမိတုိ႕၏အခက္အခဲမ်ား အေပၚ နားလည္မႈ ရွိလာသည္ႏွင့္အတူ စစ္ေဆးခ်က္မ်ား၊ သက္ေသခံ ပစၥည္းမ်ား ထုတ္ျပခဲ့ပါသည္။
မိမိအေနျဖင့္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ဖမ္းဆီးခံေနရသူမ်ားအနက္ နန္းေအာင္ေထြးၾကည္ အပါအ၀င္ ေျမာက္ပိုင္းမွ ရဲေဘာ္တခ်ိဳ.ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္း စစ္ေဒသတြင္ တပ္ရင္းသစ္မ်ား ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ရန္ မကဒတ ေတာင္ပိုင္း (ဗဟို)မွ တာ၀န္ေပး ေစလြတ္ခဲ့ေသာ ရဲေဘာ္မ်ားအနက္ ဖမ္းဆီးခံရသူ တခ်ိဳ႕တို႔ကို ေျမာက္ပိုင္း တာ၀န္ခံ ရဲေဘာ္ တခ်ိဳ႕ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ေမးျမန္းခြင့္ ရရိွခဲ့ပါသည္။ ထုိ႕ေနာက္ မိမိမွ ေျမာက္ပုိင္း ဗဟုိေကာ္မတီႏွင့္ အေျခအေန တစ္ခုလံုးအေပၚ သံုးသပ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

- မကဒတ(ေျမာက္ပိုင္း)၏ ေဖၚထုတ္ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ရန္သူ႕လူမ်ား ထုိးေဖါက္၀င္ေရာက္ၿပီး ၿဖိဳခဲြရန္ ႀကိဳးစားသည္ဆုိသည္မွာ ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊
- သုိ႕ေသာ္လည္း ဤမွ် မ်ားျပားသည့္ အေရအတြက္ျဖင့္ ထုိးေဖါက္ ၀င္ေရာက္သည္ဆိုသည့္ အခ်က္မွာလည္း ေလာဂ်စ္အရ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊
- ရန္သူ၏ စီမံခ်က္မ်ားကို သိသင့္သေလာက္လည္း သိၿပီးျဖစ္၍ `မကဒတ´အတြက္ အေကာင္းဆံုး နည္းလမ္းမွာ ဖမ္းဆီး ခံထားရသူမ်ားအား ေဘးကင္းရာ ေနရာတခုသို. ပို.ေဆာင္ေေပးေရးပင္ျဖစ္ေၾကာင္း
ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ပါသည္။

ေျမာက္ပုိင္းမွ လံုၿခံဳေရး အေနအထားအရ ခ်က္ျခင္း လႊတ္ေပးရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ တႏွစ္ျပည့္လွ်င္ မိဘမ်ားထံ ျပန္လည္ အပ္ႏံွေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာတူညီမႈ ရရိွခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ မဟာမိတ္ KIO ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္လည္း မကဒတ အေပၚ နားလည္မႈ မလဲြေစရန္ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ဖမ္းဆီးခံ ရဲေဘာ္မ်ားအား သံေျခက်င္းမ်ား မခတ္ရန္၊ စားေသာက္မႈႏွင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကုိ အျခား ရဲေဘာ္မ်ားနည္းတူ ခံစားခြင့္ရွိေစရန္ ညိႇႏႈိင္းခဲ့ပါသည္။

ဦးစိုင္းထြန္း၏ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္အရ ၄င္း၏ တူမျဖစ္သူ နန္းေအာင္ေထြးၾကည္ကို ျပန္လြတ္ေပးၿပီး ၄င္းႏွင့္အတူတပါတည္း ထည့္ေပးလိုက္ရန္ ေျမာက္ပိုင္းေဗဟိုေကာ္မတီႏွင့္ ညိွႏိႉင္းေပးခဲ့ပါသည္။
မိမိလည္း `မကဒတ´(ဗဟုိ)ႏွင့္ ေျမာက္ပုိင္းအၾကား ပံုစံတက် ဆက္ဆံမႈရွိေရး၊ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ႏုိင္ငံေရး သင္တန္းမ်ား ပုိ႕ခ်ေပးေရး၊ တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း ထူေထာင္ရန္ ကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

၎ေနာက္ မိမိလည္း ဗဟုိမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအား ဗဟိုေကာ္မတီကို အခ်ိန္မီွ တင္ျပရန္ႏွင့္ လုိအပ္သည္မ်ား ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္
ေမလ ၁၈ ရက္ခန္႔တြင္ ျပန္လည္ထြက္ခြာလာခဲ့ရာ ေမလ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ထုိင္းႏိုင္ငံသုိ္႔ ေရာက္ရွိခဲ႔ပါသည္။

မိမိ ျပန္လည္ထြက္ခြာၿပီး (၃/၄) ရက္ အၾကာ ေမလ၂၁ရက္ေန႔တြင္ ဖမ္းဆီးခံ ေနရသူအားလံုး ထြက္ေျပး လြတ္ေျမာက္သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၾကားသိရပါသည္။သုိ႕ျဖစ္၍ ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႕ ေရာက္လွ်င္ေရာက္ခ်င္း ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ေမလ ၃၁ ရက္ ေန႔စဲြျဖင့္ မိမိႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာ အေျခအေနကုိ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ထုိ႕ေနာက္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီသုိ႕ အေျခအေနမ်ားကုိ ဆက္လက္တင္ျပ အစီရင္ခံခဲ့ပါသည္။

 ေျမာက္ပုိင္းေကာ္မတီမွ ရန္သူ၏ ထုိးေဖါက္ၿဖိဳခဲြေရး စီမံခ်က္ျဖစ္သည့္ ေရလိႈင္း စီမံခ်က္ကုိ စစ္ေဆး ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎တုိ႔၏ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကုိ အေျခခံ၍ ၎တို႔ ထုတ္ျပန္ထားသည့္  တည္ဆဲဥပေဒအရ မိမိတုိ႕ဗဟုိေကာ္မတီ၏ သေဘာထားမပါဘဲ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း မိမိတို႔ ဗဟုိေကာ္မတီအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးအရ
တာ၀န္ခံၿပီး ဦးေဆာင္ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းသြားရန္၊ ေတာင္ပုိင္းတြင္လည္း ဆက္လက္ စံုစမ္းစစ္ေဆး ေဖၚထုတ္ရန္၊ ေျမာက္ပုိင္းကိစၥကုိ အေတြ႕အႀကံဳယူ၍ `မကဒတ´အတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ ျပည့္စံုစြာ နားလည္ႏုိင္ေရးအတြက္ ရဲေဘာ္မ်ားအား အသိ
ပညာေပးမူမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္၊ ဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ႏွင့္ သီးသန္႔ ကင္းလြတ္ေသာ တရားစီရင္ေရး စံနစ္တစ္ရပ္ ေဖာ္ထုတ္ က်င့္သံုးရန္တို႔ကို ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကပါသည္။

မိမိ မွတ္မိသေလာက္ဆုိလွ်င္ ကုိခင္ေမာင္၀င္း၊ ကုိ၀င္းမင္းတို႔ႏွင့္တႀကိမ္၊ ကုိခင္ေမာင္၀င္း၊ ကုိေအာင္သူၿငိမ္းတုိ႔ႏွင့္ တႀကိမ္။ ေျမာက္ပိုင္းသို႔ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး၊ နုိင္ငံေရး အံတုမႈ သင္တန္းမ်ား သြားေရာက္ ပုိ႔ခ်ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ေျမာက္ပုိင္းမွ ရဲေဘာ္မ်ားကုိလည္း ေတာင္ပုိင္းတြင္ ဖြင့္လွစ္ေသာ ေကဒါ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ အျခား သင္တန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ တက္ေရာက္ ေစခဲ့ပါသည္။

ေျမာက္ပုိင္းကိစၥနွင့္ ဆက္ႏြယ္၍ ကုိစုိးလင္းမွတစ္ဆင့္ ကုိေန၀င္းေအာင္ကုိ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။ ၎တုိ႔ ႏွစ္ဦးမွ တပ္ဖြဲ႔၀င္ အမ်ားအျပား ထပ္မံ အဖမ္းခံရေစရန္ လုပ္ႀကံ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားကို အေသအခ်ာ သတိထား စီစစ္ခဲ့ၿပီး ၎တို႔  ၂ဦးအေပၚ မွန္ကန္ မွ်တေသာ တရားစီရင္မႈႏွင့္ အက်ဥ္းသား အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေပးခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ေတြ႕ဆုံခြင့္ ေပးခဲ႔ပါသည္။

က်န္ရွိေနေသာ ေမးခြန္းမ်ား
၁။ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ရန္သူသူလွ်ဳိမ်ား ၀င္ေရာက္ထုိးေဖါက္မႈရွိမရွိ၊
ေျမာက္ပုိင္း ကာ္မတီ၏ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို မွန္ကန္မႈ ရွိမရွိ၊ စစ္ေဆးႏုိင္ရန္ အေျခအေန၊ အခ်ိန္အခါႏွင့္ ယႏၱရား မိမိတုိ႕ဗဟုိ ေကာ္မတီတြင္ မရွိပါ။ သုိ႔ေသာ္လည္း ၎တုိ႔ ျပသထားေသာ အေထာက္အထားမ်ား (ဥပမာ - ရန္သူ႕ စစ္တပ္တြင္သာ အသံုးျပဳေသာ လက္နက္၊ ဆက္သြယ္ေရး ကိရိယာမ်ားနွင္႔ ဆက္သြယ္ေရး ဝွက္စာမ်ား)မွာ တစ္ေယာက္ခ်င္း ခဲြျခားစစ္ေဆးထားျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း အေတာ္မ်ားမ်ား တူညီေနသည္ကို အံ့ၾသဘြယ္ ေတြ.ရိွခဲ့ရပါသည္။ ဤကိစၥ စတင္ေပၚေပါက္ရျခင္းမွာလည္း မကဒတ ေျမာက္ပိုင္းတပ္မွ ထြက္ေျပးေသာ တပ္ေျပး တေယာက္ကုိ ေျမာက္ပိုင္း ေကာ္မတီက ျပန္လည္ ဖမ္းမိရာမွ အစျပဳ ေပၚလာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

တခ်ိဳ႕ေရးသား ေျပာဆို ေနၾကသကဲ့သို႔ ေျမာက္ပိုင္း ေကာ္မတီအတြင္း အာဏာလုရင္း ျဖဳတ္၊ ထုတ္၊ သတ္လုပ္ျခင္းေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ရန္သူ႕ ေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႕ အသီးသီးမွ ေစလြတ္ထားေသာ ေထာက္လွမ္းေရးသမားမ်ားကို
အခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္ေပးရမည့္ မိမိတာ၀န္ ေအာင္ျမင္ ၿပီးဆံုးၿပီ ျဖစ္သျဖင့္ ျပည္တြင္းသို႔ ျပန္၀င္ရန္ ထြက္ေျပးရာမွ အဖမ္းခံရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တပ္ေျပး ရဲေဘာ္က ၀န္ခံထြက္ဆိုရာမွ ဆက္လက္ ေဖၚထုတ္ အေရးယူမူမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရိွခဲ့ရပါသည္။

ဤသုိ႔ အေျမာက္အမ်ား ထုိးေဖါက္ ၀င္ေရာက္ျခင္းမွာလည္း မျဖစ္ႏုိင္ဟု ယူဆနိုင္သကဲ့သုိ႕ ရန္သူက အသံုးခ် ထုိးေဖါက္၀င္ေရာက္ျခင္း မရွိႏုိင္ဘူးလားဟု ေမးလွ်င္ ျဖစ္ႏုိင္မွန္း လူတုိင္း နားလည္နုိင္ပါသည္။

ဤသုိ႕ အေျမာက္အမ်ား ထိုးေဖါက္ ၀င္ေရာက္ျခင္းမွာ မျဖစ္ႏိုင္ဟု ယူဆႏိုင္သကဲ့သို. ေတာ္လွန္ေရး အင္အားစုမ်ား၊ အတိုက္အခံ အင္အားစုမ်ားကို ၿဖိဳခြဲရန္၊ ရန္သူက ေလ့က်င့္ သင္တန္းေပးထားသူမ်ားကို တာ၀န္ေပး ေစလြတ္ျခင္းမ်ားလည္း မရိွႏိုင္ဘူးလားဟု ေမးျမန္းလာလွ်င္ ရိွႏိုင္မွန္း
စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ေအာက္တြင္ ရွင္သန္ ရပ္တည္ခဲ့ၾကရေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတိုင္း နားလည္သေဘာေပါက္ၾကပါလိမ့္မည္။ ရွစ္ေလးလံုး လူထု အေရးေတာ္ပံု ကာလအတြင္း ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားႏွင့္ သတင္းေပးမ်ားသည္ လူထု လူတန္းစား
အလႊာ အသီးသီးအတြင္းသို. အသြင္သ႑န္မ်ိဳးစံုျဖင့္ ထိုးေဖါက္ ၀င္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး အဖ်က္အေမွာင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည့္ သာဓကမ်ားလည္း အမ်ားအျပား ရိွခဲ့ၾကပါသည္။

 မဆလ စစ္အစိုးရ ေခတ္ကတည္းက ေက်ာင္းသားထုအတြင္း ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားႏွင့္ သတင္းေပးမ်ားကို စနစ္ တက် ေမြးျမဴျမွပ္ႏွံထားခဲ့သျဖင့္ ၄င္းတို႔ကို ခြဲျခားသိရိွႏိုင္ရန္ အလြန္ ခက္ခဲမည္ကို ေတြးေတာ ဆင္ျခင္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္၊
(မွတ္ခ်က္ ။ ။ ေျမာက္ပုိင္းေကာ္မတီမွ ေပးပုိ႔ေသာ စစ္ခ်က္မ်ား၊ ကုိေန၀င္းေအာင္ႏွင့္ ကုိစုိးလင္းတုိ႔၏ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားကုိ သင့္ေတာ္ေသာ အေျခအေနတြင္ အမ်ားျပည္သူ သိရွိေအာင္ ထုတ္ျပနုိင္ရန္အတြက္ လံုၿခံဳစြာ သိမ္းဆည္းထားပါသည္။၎တုိ႕ ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခဲ့ေသာ နာမည္မ်ားသည္ ယေန႕တိုင္ စစ္အာဏာရွင္ ဆန္႔က်င္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္ေနဆဲ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မသင့္ေတာ္ဟု ယူဆသျဖင့္ မထုတ္ျပန္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)

၂။ ေျမာက္ပုိင္း ေကာ္မတီမွ စစ္ေဆးေသာအခါ ညႇင္းပမ္းႏွိပ္စက္သည္မ်ားကုိ ေတာင္ပိုင္းဗဟုိမွ မသိဘူးလား၊
ေခါင္းျဖတ္ သတ္လုိက္သည္မ်ားကုိ အေရးမယူဘူးလား၊
ေျမာက္ပုိင္း ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဗဟုိသုိ႔ ေရာက္လာျခင္းမ်ား ရွိခဲ႔ၾကေသာ္လည္း မိမိတုိ႔ ေတာင္ပိုင္း ဗဟုိမွ ၎တို႔ထံ ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္း မရွိပါ။ ပေလာင္ေဒသတြင္ `မကဒတ´တပ္ရင္း (၄၀၁) ဖဲြ႕စည္းရန္ ေစလြတ္လုိက္ေသာ ကုိသုိက္ထြန္းဦးတုိ႕အဖဲြ႕သာလမ္းေခ်ာ္၍ ေရာက္သြားခဲ့ျခင္း ရွိခဲ့ဘူးပါသည္။ တတိယအႀကိမ္ ညီလာခံအထိ ေျမာက္ပုိင္းသည္ `မကဒတ´နာမည္ကို ခံယူထားေသာ္လည္း သီးျခားဖဲြ႕စည္းပံုဥပေဒႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ပံုျဖစ္ၿပီး ေတာင္ပိုင္းဗဟုိ၏ အမိန္႕ေပးမႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခဲြမႈေအာက္တြင္ မရွိပါ။ ၎တို႔၏ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒနွင္႔
အုပ္ခ်ုဳပ္ေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

 ေျမာက္ပိုင္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေတာင္ပိုင္း ဗဟုိသို႔ ေရာက္ရွိ လာျခင္းမ်ား ရွိေသာ္လည္း ေတာင္ပိုင္း ဗဟုိေကာ္မတီဝင္တြင္ ပါဝင္ျခင္းမရွိပါ။ `မကဒတ´ေျမာက္ပုိင္းသည္ မဟာမိတ္ KIO ထံတြင္ စစ္ပညာမ်ားကုိ သင္ၾကားခဲ့ၾကၿပီး မဟာမိတ္တပ္ကဲ့သုိ႕ စစ္တပ္ပံုစံျဖင့္ စည္းကမ္း တင္းၾကပ္စြာ အုပ္ခ်ဳပ္ ခဲ့ပါသည္။ အထက္အမိန္႕မ်ားကုိလည္း ဦးလည္းမသံု ခံယူရမည္ဟု လက္ခံထားေသာ စခန္း ျဖစ္ပါသည္။ ရန္သူကုိလည္း ထူးထူး ခၽြန္ခၽြန္ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ တုိက္ခုိက္ခဲ့သူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

မိမိ ဧၿပီလ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေရာက္ရွိစဥ္က ဖမ္းဆီးခံထားရသူမ်ားေရာ၊ က်န္ရဲေဘာ္မ်ားပါ မည္သည့္ ႏွိပ္စက္မႈကုိမွ ထုတ္ေဖၚ မေျပာခဲ့ၾကပါ။ မိမိအေနျဖင္႔ နဝတ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြမွ ၾကားသိရမႈမ်ားကုိ ယံုတခ်က္၊ မယုံတခ်က္ ျဖစ္ရပါသည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္မွ တစစျဖင့္ စိတ္မေကာင္းဖြယ္ရာမ်ား သိလာၾကရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

မိမိအေနျဖင့္ ရွင္းျပလုိသည္မွာ အခင္းျဖစ္ပြားခ်ိန္က ဤမွ်အထိ ျဖစ္ျခင္းကုိ မသိခဲ့ၾကပါ။ ၎အျပင္ မိမိတုိ႕ ဗဟုိအေနျဖင့္ ေျမာက္ပုိင္း ေကာ္မတီမွ ထုတ္ေဖၚေတြ႕ရွိမႈမ်ား မွန္ မမွန္၊ ၎တုိ႕လုပ္နည္း မွန္ မမွန္ ဆုိသည္ကုိ စစ္ေဆးႏုိင္သည့္ အေနအထားမရွိခဲ႔ဘဲ၊ ျဖစ္ၿပီးခဲ႔သည္မ်ားကိုသာ ႏုိင္ငံေရးအရ ၀င္ေရာက္ တာ၀န္ယူ ထိန္းသိမ္း ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။ မိမိတုိ႔ အေကာင္းဆံုး လုပ္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးစားသည္မွာ ဖမ္းဆီးခံမ်ား ထပ္မံ အသတ္မခံရေရး၊ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား ရပ္တန္႔ေရး၊ ဖမ္းဆီးခံထားရသူမ်ား လႊတ္ေပးေရးႏွင့္
`မကဒတ´ ေျမာက္ပုိင္းကုိ ေတာင္ပိုင္း ဗဟုိေအာက္တြင္ ပါ၀င္၍ ဗဟုိ၏ လမ္းၫႊန္မႈကုိ ခံယူႏုိင္ေရးကုိသာ အဓိက ႀကိဳးစားခဲ့ပါသည္။

ဤကဲ့သုိ႕ဝင္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္အတြက္ထင္သာ ျမင္သာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာ အေျခအေန အခ်ိန္အခါတြင္ ဤကိစၥမ်ား ျပန္လည္ေျဖရွင္းၾကရမည္ဟု မိမိတုိ႕ ဗဟုိ ေကာ္မတီႏွင့္ ေျမာက္ပုိင္း ေကာ္မတီ တို႔အေနျဖင့္ သိရွိ ခံယူထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

၃။ မတရားနစ္နာခဲ့သူေတြအတြက္ မည္သုိ႕ လုပ္ေဆာင္ေပးမည္နည္း။

မကဒတ ေျမာက္ပုိင္း ကိစၥတြင္ ၀င္ေရာက္ ေသြးခဲြသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သူမ်ား ရွိသကဲ့သုိ႕ မဟုတ္မမွန္ စြပ္စဲြခံရ၍ နစ္နာခဲ့ရသူမ်ားလည္း ရွိႏုိင္ပါသည္။ ရန္သူ စပုိင္ျဖစ္ေစကာမူ အေတြးအေခၚ မတူသူသာျဖစ္၍ ခႏၶာကုိယ္ နာက်င္ေစသည့္နည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းအဆံုးသတ္ရမည္ဟု မိမိတစ္ေယာက္တည္းအေနျဖင့္ မယံုၾကည္ပါ။ သုိ႕ေသာ္လည္း အမွားမ်ားကုိ ပံုေဖၚရင္း အမွန္ကုိ ေမ့သြား ဖုန္းကြယ္သြားသည့္မ်ားလည္း မျဖစ္သင့္ပါ။ ယံုၾကည္မႈျဖင္႔ အသက္စြန္႔လြတ္၍ တိုက္ပဲြဝင္ခဲ႔ၾကေသာ မကဒတနွင္႔ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ ဟူေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာနွင္႔ စြမ္းေဆာင္မႈကို ေမွးမွိန္ ပေပ်ာက္ရန္အထိ မတိုက္ခုိက္သင္႔ပါ။
မိမိတုိ႔ အားလံုးသည္ ေပးဆပ္ရပံုျခင္း မတူေသာ္လည္း စစ္အာဏာရွင္ စံနစ္၏ သားေကာင္မ်ား ျဖစ္ေနပါသည္။ မိမိတုိ႕အဖိႏွိပ္ခံ ျပည္သူမ်ား အခ်င္းခ်င္း ဆန္႔က်င္ဖက္ ပံုစံျဖင္႔ ျပဳမူ ဆက္ဆံေနၾကသမွ်၊ စစ္အာဏာရွင္စံနစ္၏ အက်ဳိး စီးပြားအတြက္ အၿမဲ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မည္။

 ထို႔ေၾကာင့္ ...
(၁) `မကဒတ´ထဲတြင္ စစ္အစုိးရမွ စပုိင္မ်ား ထည့္၍ ၿဖိဳခဲြရန္ ႀကံစည္ျခင္း ရွိ မရွိ စံုစမ္း စစ္ေဆး သင့္ပါသည္။
(၂) `မကဒတ´ထဲတြင္ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးခံရမႈမ်ား၌ လူသားဆန္မႈ ကင္းမဲ့ေစသည့္ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖါက္မႈမ်ား ရွိမရွိ၊သီးျခား လြတ္လပ္သူမ်ားျဖင္႔ ဖဲြ႕စည္း စစ္ေဆးသင့္ပါသည္။
(၃) ဆံုး႐ံႈး နစ္နာမႈမ်ား ေတြ႕ရွိပါက တာ၀န္ရွိသူမ်ားကုိ နစ္နာသူမ်ား၏ ဆႏၵအရေသာ္၎၊ ဥပေဒအရေသာ္၎ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။
ေျမာက္ပိုင္း သူလ်ဳိမ်ားအား ဖမ္းဆီး အေရးယူသည့္ ကိစၥရပ္တြင္ မွားယြင္းစြာ ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ခံခဲ့ရေသာ ရဲေဘာ္၊ ရဲေမမ်ား အားလံုးကုိ မကဒတ ဥကၠ႒ေဟာင္း တေယာက္အေနျဖင္႔ အႏူးအညြတ္ ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။

အျဖစ္မွန္ ေဖၚထုတ္ေရးကိစၥ ေဆာင္ရြက္ၾကလွ်င္ မိမိသိသမွ် ပါဝင္ခဲ့ရသမွ်ကို ထိန္ခ်န္မထားဘဲ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။

မွန္သည္ ျဖစ္ေစ၊ မွားသည္ ျဖစ္ေစ အမွန္တကယ္ သူလွ်ဳိျဖစ္သည္ ျဖစ္ေစ၊ မျဖစ္သည္ ျဖစ္ေစ၊ အသက္ဆံုး႐ံႈးသြားသူမ်ား၏ မိဘေဆြမ်ဳိးအားလံုးကုိလည္း မျဖစ္သင့္မျဖစ္ထုိက္သည့္ ဆံုး႐ံႈးမႈျဖစ္သည့္အတြက္ ကုိယ္ခ်င္းစာမႈအေျခခံျဖင့္ေလးနက္စြာ ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။
မိမိေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္သည္မ်ားကုိလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးသြားပါမည္။ေလးစားစြာျဖင္႔
နိုင္ေအာင္
မတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္